Η Παναγία (Κάτω Κερά)

στην οποία σώζονται στέμματα στο ανώφλι της πόρτας της.

Image

Image

Από τις τοιχογραφίες σώζεται μόνο ένα τμήμα της πλατυτέρας:

Image